kommunizmus – olyan politikai és gazdasági ideológia és utópia, amely úgy számolná fel a társadalmi egyenlőtlenségeket, hogy megszün­tetné a magántulajdont, s helyébe kollektív tulajdont léptetne. A kom­munizmus a szocializmus radikális, forradalmi, antidemokratikus leága­zásaként is meghatározható. Marx, a szocializmus ideológiájának kidol­gozója úgy vélte, hogy a szocializmus átmeneti állapot, amelyet felvált a kommunizmus: a gazdasági és politikai egyenlőség, a közösségi szolida­ritás osztály nélküli társadalma. A kommunizmus mint politikai eszme célja az egoista kapitalista rendszer megdöntése és a munkásosztály teljhatalmának megvalósítása. A világtörténelemben 1917-től játszott meghatározó szerepet, amikor a Lenin és Trockij vezette bolsevik párt megszerezte a hatalmat Oroszországban. A megszilárduló szovjet típusú kommunista egypártrendszer hamar eltávolodott az egyenlőségi esz­méktől, és totális, elnyomó diktatúraként maradt fent. A 20. század folyamán Kelet-Európa számos országában követték ezt a mintát. Az 1989–1991 között lezajló rendszerváltásokkal maga az ideológia is el­vesztette legitimitását mint a kapitalizmus rendszerszintű alterna­tívája.
Összeállította:
Sükösd Miklós és Kriza Borbála
Utolsó frissítés:
2004. december 17.
© 2004 MTA
     
  Kapcsok a világháló felé